BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG VÀ TIỀN KHÁM

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG VÀ TIỀN KHÁM

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG VÀ TIỀN KHÁM

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG VÀ TIỀN KHÁM

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG VÀ TIỀN KHÁM
BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG VÀ TIỀN KHÁM

Hoạt động bệnh viện

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG VÀ TIỀN KHÁM

STT

TÊN DVKT

ĐVT

MÃ TĐ

 GIÁ BHYT MỚI
(TT13) 

GIÁ THU PHÍ MỚI (01/01/2020)
(NQ27)

1 Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa nội tổng hợp Ngày K03.1922         171,400                  171,400
2 Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Y học cổ truyền Ngày K16.1922         171,400                  171,400
3 Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Ngày K31.1922         171,400                  171,400
4 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa nội tổng hợp Ngày K03.1916         203,600                  203,600
5 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Nội cơ - xương - khớp Ngày K06.1916         203,600                  203,600
6 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Dị ứng Ngày K09.1916         203,600                  203,600
7 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Lao Ngày K12.1916         203,600                  203,600
8 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Da liễu Ngày K13.1916         203,600                  203,600
9 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa  Y học cổ truyền Ngày K16.1916         203,600                  203,600
10 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày K19.1916         203,600                  203,600
11 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày K20.1916         203,600                  203,600
12 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày K21.1916         203,600                  203,600
13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày K22.1916         203,600                  203,600
14 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày K23.1916         203,600                  203,600
15 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày K24.1916         203,600                  203,600
16 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản Ngày K27.1916         203,600                  203,600
17 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Tai- Mũi - Họng Ngày K28.1916         203,600                  203,600
18 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày K29.1916         203,600                  203,600
19 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Mắt Ngày K30.1916         203,600                  203,600
20 Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Ngày K31.1916         203,600                  203,600
21 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày K08.1943         216,500                  216,500
22 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Nhi Ngày K18.1943         216,500                  216,500
23 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày K19.1943         216,500                  216,500
24 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày K20.1943         216,500                  216,500
25 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày K21.1943         216,500                  216,500
26 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày K22.1943         216,500                  216,500
27 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày K23.1943         216,500                  216,500
28 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày K24.1943         216,500                  216,500
29 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Bỏng Ngày K25.1943         216,500                  216,500
30 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Phụ sản Ngày K27.1943         216,500                  216,500
31 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày K28.1943         216,500                  216,500
32 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày K29.1943         216,500                  216,500
33 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Mắt Ngày K30.1943         216,500                  216,500
34 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Ung Bướu Ngày K33.1943         216,500                  216,500
35 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Hồi sức cấp cứu Ngày K02.1910         226,500                  226,500
36 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa nội tổng hợp Ngày K03.1910         226,500                  226,500
37 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tim mạch Ngày K04.1910         226,500                  226,500
38 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tiêu hóa Ngày K05.1910         226,500                  226,500
39 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội thận - tiết niệu Ngày K07.1910         226,500                  226,500
40 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày K08.1910         226,500                  226,500
41 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Dị ứng Ngày K09.1910         226,500                  226,500
42 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Truyền nhiễm Ngày K11.1910         226,500                  226,500
43 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Thần kinh Ngày K14.1910         226,500                  226,500
44 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Tâm thần Ngày K15.1910         226,500                  226,500
45 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nhi Ngày K18.1910         226,500                  226,500
46 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày K33.1910         226,500                  226,500
47 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Huyết học Ngày K36.1910         226,500                  226,500
48 Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội Hô hấp Ngày K50.1910         226,500                  226,500
49 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày K08.1937         241,700                  241,700
50 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Nhi Ngày K18.1937         241,700                  241,700
51 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày K19.1937         241,700                  241,700
52 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày K20.1937         241,700                  241,700
53 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày K21.1937         241,700                  241,700
54 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày K22.1937         241,700                  241,700
55 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày K23.1937         241,700                  241,700
56 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày K24.1937         241,700                  241,700
57 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Bỏng Ngày K25.1937         241,700                  241,700
58 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Phụ - Sản Ngày K27.1937         241,700                  241,700
59 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày K28.1937         241,700                  241,700
60 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Răng-Hàm-Mặt Ngày K29.1937         241,700                  241,700
61 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Mắt Ngày K30.1937         241,700                  241,700
62 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày K33.1937         241,700                  241,700
63 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày K08.1931         276,500                  276,500
64 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Lao Ngày K12.1931         276,500                  276,500
65 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Nhi Ngày K18.1931         276,500                  276,500
66 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày K19.1931         276,500                  276,500
67 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày K20.1931         276,500                  276,500
68 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày K21.1931         276,500                  276,500
69 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày K22.1931         276,500                  276,500
70 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày K23.1931         276,500                  276,500
71 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày K24.1931         276,500                  276,500
72 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Bỏng Ngày K25.1931         276,500                  276,500
73 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Phụ - Sản Ngày K27.1931         276,500                  276,500
74 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày K28.1931         276,500                  276,500
75 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày K29.1931         276,500                  276,500
76 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Mắt Ngày K30.1931         276,500                  276,500
77 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày K33.1931         276,500                  276,500
78 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nội tiết Ngày K08.1927         303,800                  303,800
79 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Lao Ngày K12.1927         303,800                  303,800
80 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Nhi Ngày K18.1927         303,800                  303,800
81 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày K19.1927         303,800                  303,800
82 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thần kinh Ngày K20.1927         303,800                  303,800
83 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại lồng ngực Ngày K21.1927         303,800                  303,800
84 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại tiêu hóa Ngày K22.1927         303,800                  303,800
85 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ngoại thận - tiết niệu Ngày K23.1927         303,800                  303,800
86 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Chấn thương chỉnh hình Ngày K24.1927         303,800                  303,800
87 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Bỏng Ngày K25.1927         303,800                  303,800
88 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Phụ - Sản Ngày K27.1927         303,800                  303,800
89 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Tai - Mũi - Họng Ngày K28.1927         303,800                  303,800
90 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Răng - Hàm - Mặt Ngày K29.1927         303,800                  303,800
91 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Mắt Ngày K30.1927         303,800                  303,800
92 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I - Khoa Ung bướu Ngày K33.1927         303,800                  303,800
93 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa Hồi sức cấp cứu Ngày K02.1905         427,000                  427,000
94 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa chống độc Ngày K49.1905         427,000                  427,000
95 Giường Hồi sức tích cực Hạng I - Khoa Hồi sức tích cực Ngày K48.1902         705,000                  705,000
96 Khám Lao Lần. 04.1896           38,700                   38,700
97 Khám Da Liễu Lần. 05.1896           38,700                   38,700
98 Khám tâm thần Lần. 06.1896           38,700                   38,700
99 Khám Nội tiết Lần. 07.1896           38,700                   38,700
100 Khám YHCT Lần. 08.1896           38,700                   38,700
101 Khám Ngoại Lần. 10.1896           38,700                   38,700
102 Khám Bỏng Lần. 11.1896           38,700                   38,700
103 Khám Ung bướu Lần. 12.1896           38,700                   38,700
104 Khám Phụ sản Lần. 13.1896           38,700                   38,700
105 Khám Mắt Lần. 14.1896           38,700                   38,700
106 Khám Tai mũi họng Lần. 15.1896           38,700                   38,700
107 Khám Răng hàm mặt Lần. 16.1896           38,700                   38,700
108 Khám Nội Lần. 02.1896           38,700                   38,700
109 Khám Nhi Lần. 03.1896           38,700                   38,700
110 Khám Phục hồi chức năng Lần. 17.1896           38,700                   38,700

Tin khác

Thông báo mới

Fanpage facebook

Thống kê truy cập

  • Đang online : 8
  • Ngày : 192
  • Tháng : 6010
  • Tổng truy cập : 60348

Liên kết website